Mere zaštite pri izradi sapuna

Izrada sapuna može biti svojevrsna zabava, ali samo ako se primenjuju sve potrebne mere zaštite. S obzirom da se koriste baze (masna soda, ceđ, kreč), mora se dobro paziti da se zaštite koža, sluzokoža i oči. Zato treba preduzeti sledeće:
1. koristiti zaštitne naočare
2. koristiti zaštitne rukavice
3. koristiti zaštitno odelo ili kecelju
4. imati pripremljenu posudu sa blagim vodenim rastvorom sirćeta
5. imati na raspolaganju tekuću vodu
6. koristiti posuđe koje podnosi alkalije i povišenu temperaturu
7. obezbediti dobru ventilaciju prostora u kome se radi sa alkalijama

U slučaju da baza dospe u oči, odmah pristupiti ispiranju očiju blagim rastvorom sirćeta. Sirće će neutralizovati bazu.